กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังกันพัฒนาโครงการ “เชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน” เพื่อร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร “Gastronomic destination”  ให้กับประเทศไทย โดยมุ่งหวังยกระดับมาตรฐานอาหารชุมชนให้มีความน่าสนใจและมีคุณภาพ ทั้งในด้านอาชีพ รสชาติอาหาร และบรรจุภัณฑ์  เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว และเกิดกระจายรายได้ ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

                    โดยโครงการดังกล่าวได้ต่อยอด และนำโมเดลจากการดำเนินโครงการเชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน by GC ซึ่งเป็นโครงการที่ GC ร่วมกับภาครัฐ ในการพัฒนาเชฟชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่นแห่งใหม่ของจังหวัดระยองขึ้นในปี 2560 และประสบผลสำเร็จอย่างงดงามมาแล้วทั้งในเรื่องการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาองค์ความรู้ให้กับชุมชน  ในปี 2561 นี้จึงขยายเครือข่ายดำเนินการทั่วประเทศผ่านความร่วมมือขององค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เพิ่มพื้นที่ฝึกอบรม สร้าง “ร้านอาหารเชฟชุมชน” ทั้งเมืองหลักและเมืองรองในอันที่จะพัฒนา “เมนูเด็ดท้องถิ่น“ ที่รังสรรค์โดยเชฟชุมชน ให้สามารถปรุงอาหารได้ตามมาตรฐานเชฟสากล และยกระดับเป็นเมนูเด็ดของประเทศที่มีความน่าดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาลิ้มลอง

 

                    นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้กล่าวถึงนโยบายเพื่อสนับสนุนโครงการนี้ไว้ว่า “เนื่องด้วยปัจจุบันพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงไป นอกจากจะมีจุดหมายเพื่อพักผ่อนหรือเยี่ยมญาติ/ครอบครัวแล้ว กิจกรรมการกินไปพร้อมกับการท่องเที่ยวในทริปนั้นๆ ยังเป็นพฤติกรรมหลักที่พบเห็นกันอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ การได้ลิ้มรสอาหารที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ยังเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ช่วยสร้างความประทับใจในการเดินทางได้ไม่น้อย เนื่องจากได้มีโอกาสรับประทานอาหารที่หารับประทานไม่ได้ทั่วไป ซึ่งการต้องเดินทางไปยังที่นั้นๆเพื่อรับประทานอาหารพื้นถิ่นจึงเป็นการสร้างกระแสดึงดูดความสนใจให้นักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ เป็นการใช้อาหารเพื่อเป็นแม่เหล็กดึงดูดรายได้และกระจายไปยังชุมชนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน โดยกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการจะเป็นกลุ่มคนสายกินเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ รวมทั้งกลุ่มคนในช่วง Gen X และ Y ซึ่งนับเป็นกลุ่มหลักที่มีกำลังในการใช้จ่ายด้านอาหารและท่องเที่ยว

"เชิญชวนเหล่านักเที่ยวสายกินทั้งชาวไทยและต่างชาติมาลิ้มลอง พร้อมร่วมลุ้นส่งกำลังใจไปแวะเวียนเยี่ยมเชฟชุมชนกัน"

วิสัยทัศน์ (Vision) 5 ประการ ประกอบด้วย

 1. การสร้างเมนูอาหารถิ่นหารับประทานได้ยาก (Wisdom Local Recipes)  เมนูอาหารไทยและเครื่องดื่มสำหรับนักท่องเที่ยว (Amazing Thai Taste) ที่มีรสชาติอร่อย สะอาด ได้มาตรฐานโดยเชฟอาสาผู้ชำนาญการระดับโลก

 2. ร้านอาหารเชฟชุมชนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมอาหารถิ่น และเป็นต้นแบบของการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างถูกวิธี พร้อมสามารถบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกต้องได้ภายในร้านอาหารชุมชน 

 3. จัดตั้งร้านอาหารเชฟชุมชนให้เป็นศูนย์รวมของเครื่องปรุงท้องถิ่น วัตถุดิบพื้นบ้าน และสินค้าของฝากชุมชน

 4. มุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับชุมชน พร้อมสร้างเครือข่ายร้านเชฟชุมชนทั่วประเทศ โดยใช้ Platform Local Chef Thailand

 5. มุ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารของไทยให้เป็นอันดับ 1 ของโลก ในเรื่องของ Gastronomy Tourism

 

พันธกิจ (Mission) 5 ประการ ประกอบด้วย

 1. จัดตั้งร้านอาหารเชฟชุมชนทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้ง 5 ภาค จำนวน 30 ร้านค้าจาก 30 ชุมชน ที่มีศักยภาพในแหล่งท่องเที่ยวทั้งเมืองหลัก และเมืองรอง เพื่อยกระดับตามมาตรฐานสากลภายในเดือน ธันวาคม 2561

 2. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหมวดอาหารถิ่น (Wisdom Local Recipes)  และการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหมวดอาหารไทยและเครื่องดื่มไทยสำหรับนักท่องเที่ยว (Amazing Thai Taste) รวมถึงการประยุกต์ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมรวมทั้งสิ้น 60 เมนู

 3. การพัฒนาสินค้าของฝากจากชุมชนให้มีความน่าสนใจ และสามารถ

 4. มุ่งสร้างการกระจายรายได้สู่ชุมชน ผ่านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) แบบยั่งยืน โดยการต่อยอดให้กับชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมสามารถดำเนินกิจการต่างๆ ด้วยตนเองได้ รวมถึงการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในชุมชนโดยใช้อาหารเป็นแม่เหล็กดึงดูด  

 5. ให้การสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญในการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ถูกวิธี การบริหารจัดการพลาสติกที่ถูกวิธี และการประยุกต์ใช้วัตถุดิบต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และมุ่งสร้างเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เกิดการพัฒนาต่อไป

Hosted by

Copyright © 2018 TASTE inc. Asia. All rights reserved.

Partners

99 Soi Tanomjit, Sutthisan Winitchai Road,

Khwaeng Din Daeng, Khet Din Daeng, Bangkok 10400

TASTE INC. ASIA

Call us: 02-277-5979 or 06-2416-4945

 • Grey Facebook Icon
 • Grey Instagram Icon